ПРАВИЛА БОНУСНОЇ ПРОГРАМИ «КЛУБ ПОКУПЦІВ «ОБЖОРА»

 

1.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Ці Правила Бонусної програми  «КЛУБ ПОКУПЦІВ «ОБЖОРА» (далі – Правила) є системою оприлюднених норм, що визначають загальні принципи та організаційні засади функціонування Бонусної програми «КЛУБ ПОКУПЦІВ «ОБЖОРА» (далі – Програма), порядок, умови, особливості залучення та участі в Програмі та розроблені з метою створення бонусної програми лояльності Організатора до Учасників.

1.2.   Правила розроблені у відповідності до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про захист прав споживачів, Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів України, Статуту та інших локальних нормативно-правових актів.

1.3.   Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини Організатора та Учасників Програми при здійснені ними купівлі товарів в Точках продажу Організатора в межах дії Програми.

1.4.   Правила є обов’язковими для виконання Організатором та Учасниками Програми.

1.5.   Правила є публічною пропозицією (офертою) для участі в Програмі фізичних осіб, які бажають стати Учасниками Програми на підставі визнання цих Правил та прийняття на себе обов’язку їх дотримання.

1.6.   Інформація щодо встановлених (діючих) розмірів Бонусів та Знижок, які нараховуються або надаються під час придбання Учасниками товарів в межах дії Програми, щодо порядку їх нарахування, обліку, списання, обміну, яка розміщується на сайті Організатора www.club.obzhora.ua  після затвердження Організатором цих Правил, є невід’ємною частиною цих Правил та обов’язковою для Організатора та Учасників.

1.7.   У разі розбіжності інформації та/або окремих положень щодо діяльності Програми, розміщеної на сайті www.club.obzhora.ua , та такої, що міститься в цих Правилах, такою, що врегульовує правовідносини між Організатором та Учасниками вважається інформація, розміщена на сайті www.club.obzhora.ua , за умови, якщо дата розміщення такої інформації є пізнішою, ніж дата затвердження Організатором цих Правил.

Зазначення термінів, що використовуються в даних Правилах:

·          Програма – Бонусна програма  «КЛУБ ПОКУПЦІВ «ОБЖОРА» – договірне об’єднання Організатора та Учасників, створене з метою підвищення якості обслуговування  Учасників, з метою збільшення обсягів надання товарів Учасникам за рахунок введення системи накопичувальних Бонусів за допомогою єдиної Картки заохочення Учасників.

·          Організатор – юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТС ОБЖОРА», до обов’язків якої відноситься розробка та затвердження основних засад діяльності Програми, здійснення координації взаємовідносин із Учасниками, проведення організаційних заходів щодо впровадження бонусної системи лояльності до Учасників, надання консультаційних послуг Учасникам, маркетингова та рекламна підтримка Програми.

·          Учасник – фізична особа, яка може вчиняти дрібні побутові та інші правочини, на які має відповідну цивільну дієздатність, яка може бути держателем Картки і має намір купувати товари в Точках продажу Організатора, за що отримувати заохочувальні Бонуси, яка заповнила та підписала відповідну Анкету-заяву, чим зобов’язалася дотримуватися цих Правил та таким чином приєдналася до Програми.

·          Правила – основний документ, що регламентує взаємовідносини між Організатором та Учасниками Програми, визначає їх права та обов’язки при здійснення Учасниками купівлі товарів в Точках продажу Організатора в межах дії Програми, є публічною пропозицією (офертою) для вступу до Програми фізичних осіб, які бажають стати Учасниками Програми на підставі визнання цих Правил та прийняття на себе обов’язку їх дотримання.

·          Точка продажу – всі торгівельні площадки ТОВ «ТС ОБЖОРА» (окрім гастрономічного бутіку «Gourmet »).

·          Анкета-заява – паперовий документ, який надається Організатором Учаснику для заповнення у Точці продажу, при заповненні і підписанні якого фізична особа виражає своє бажання стати Учасником Програми та надає свою згоду на участь в Програмі, згідно з цими Правилами, а також згоду на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поповнення, використання, поширення, знеособлення, знищення) Організатором будь-яких даних Учасника, у тому числі персональних.

·          Картка – пластикова картка, що видається Учаснику Програми та дає право на отримання і користування спеціальними умовами придбання товарів в Точках продажу Організатора в межах дії Програми. Бонусна картка має унікальний штрих-код та служить для ідентифікації Учасника в Програмі в момент придбання товарів.

·          Рахунок – сукупність даних в обліковій системі Організатора про операції щодо нарахування та списання Бонусів по бонусній Картці Учасника. Рахунок ведеться в гривнях.

·          Баланс рахунку – систематизована Організатором інформація за певний період, яка містить в собі дані щодо кількості Бонусів на Рахунку, які доступні до використання Учасником.

·          Бонуси – умовні заохочувальні бали, що надаються Організатором Учасникам при здійсненні ними купівлі товарів в Точках продажу Організатора в межах дії Програми. Бонуси нараховуються на Рахунок Учасника та списуються з Рахунку Учасника при придбанні ним у Організатора товарів з використанням Картки Учасника відповідно до умов Програми та цих Правил. Розмір бонусів встановлюється Організатором.

·          Знижка – сума, на яку знижується відпускна ціна товару, реалізованого Учаснику, при виконанні ним певних умов. Розмір знижки встановлюється Організатором.

 

2.       ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ БОНУСНОЇ ПРОГРАМИ

2.1.   Організатор створює Програму за власною ініціативою.

2.2.   Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, конкурсом, його умовами чи публічною обіцянкою винагороди.

2.3.   Програма діє у всіх Точках продажу (окрім гастрономічного бутіку «Gourmet»).

2.4.   Початок дії Програми – 01 березня 2012 рік.

2.5.   Програма є довгостроковою.

2.6.   Програми діє на підставі цих Правил.

2.7.   Метою створення Програми є створення бонусної програми лояльності Організатора до Учасників.

2.8.   Програма вважається створеною після затвердження Організатором цих Правил.

2.9.   Програма створена виключно з метою особистої участі у ній фізичних осіб.

 

3.       ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА

3.1.   Організатор має право:

3.1.1.       Розробляти та затверджувати ці Правила, вносити зміни та доповнення до цих Правил без попередньої згоди Учасників.

3.1.2.       В будь-який час призупинити, припинити, закрити або замінити Програму без отримання попередньої згоди Учасників.

3.1.3.       Надавати консультативну допомогу Учасникам.

3.1.4.       Відмовляти особі в участі в Програмі та/або видачі їй бонусної Картки за своїм розсудом, а також у випадку відмови особи від заповнення Анкети-заяви в повному обсязі та/або відсутності підпису особи на зазначеній Анкеті-заяві, без будь-яких негативних наслідків для себе.

3.1.5.       Організовувати та вести облік нарахованих Бонусів Учасників на бонусних Рахунках.

3.1.6.       Самостійно визначати та встановлювати порядок нарахування та розміри Бонусів для отримання Учасниками Знижки за умови придбання ними товарів.

3.1.7.       Самостійно визначати та встановлювати порядок, дату та час отримання/обміну Учасниками Бонусів при купівлі ними товарів.

3.1.8.       Вилучати в Учасника бонусну Картку у випадку виникнення підозр в шахрайстві з боку Учасника.

3.1.9.       Здійснювати маркетингову та рекламну підтримку діяльності Програми.

3.2.   Організатор зобов’язаний:

3.2.1.       Нараховувати на бонусний Рахунок та здійснювати списання з бонусного Рахунку Учасника Бонусів відповідно до норм, закріплених цими Правилами. 

3.3.   Організатор є повноправним і єдиним власником електронної бази Учасників Програми.

3.4.   Бонусні Картки є власністю Організатора.

 

4.       ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ УЧАСНИКА

4.1.   Учасник має право на отримання Бонусів та/або Знижок в порядку та в розмірах, встановлених Організатором, у разі здійснення купівлі товарів в Точках продажу Організатора протягом строку та в рамках дії Програми.

4.2.   Учасник надає свою згоду Організатору на проведення в рамках дії Програми зарахування та списання отриманих ним Бонусів на свій бонусний Рахунок для подальшого використання в Програмі.

4.3.   Учасник має право обмінювати в Точках продажу Організатора впродовж строку дії Програми, нараховані йому на Рахунок Бонуси на товари, що реалізуються у цих Точках продажу, пропорційно сумі нарахованих Бонусів, відповідно до цих Правил.

4.4.   Учасник має право на отримання від Організатора інформації про Баланс бонусного рахунку та історію про кількість нарахованих Бонусів за весь час участі в Програмі.

4.5.   Учасник має право та надає свою згоду на отримання від Організатора інформації про акції або спеціальні заходи через SMS -повідомлення та e - mail -повідомлення.

 

5.       ОБЛІК ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1.   Учасник шляхом заповнення та підписання Анкети-заяви, у відповідності із Законом України «Про захист персональних даних» від 01 липня 2010 року № 2297-VI надає свою згоду Організатору на обробку, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поповнення, використання, поширення, знеособлення, знищення його персональних даних з метою, визначеною цими Правилами.

5.2.   Заповненням та підписанням Анкети-заяви Учасник підтверджує, що його повідомлено про включення інформації про себе до Бази персональних даних з метою, визначеною цими Правилами.

5.3.   Заповненням та підписанням Анкети-заяви Учасник підтверджує, що його повідомлено про права та обов’язки, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

 

6.       УЧАСТЬ В ПРОГРАМІ ТА ВИДАЧА БОНУСНИХ КАРТОК

6.1.   Для того щоб стати Учасником Програми фізична особа, яка може вчиняти дрібні побутові та інші правочини, на які має відповідну цивільну дієздатність, яка до цього часу не має дисконтної картки ТОВ «ТС ОБЖОРА», зобов’язана здійснити одноразову покупку товарів  на суму від 100,00 (сто) гривень 00 коп. в Точках продажу Організатора впродовж строку дії Програми, зберегти відповідний товарний чек та на місці або протягом 7 (семи) календарних днів від дати здійснення покупки, зазначеної у чеку, звернутися до Організатора, заповнити в повному обсязі та підписати відповідну Анкету-заяву, на підставі якої їй буде надано Картку Учасника, за допомогою якої її буде ідентифіковано як Учасника.

6.2.   Анкета-заява повинна містити наступні обов’язково заповнені Учасником поля на титульній стороні:

-           Прізвище;

-           Імя;

-           По-батькові;

-           Дата народження;

-           Підпис.

6.3.   У випадку якщо особа відмовилася заповнити обов’язкові поля Анкети-заяви, визначені п.6.2. цих Правил, такій особі Організатор відмовляє в участі у Програмі. 

6.4.   Картка активується протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після п i дписання анкети.

6.5.   Без вимоги здійснення одноразової покупки на суму, визначену п.6.1. цих Правил, бонусна Картка видається:

6.5.1.       Пенсіонерам, при умови пред’явлення оригіналу пенсійного посвідчення.

6.5.2.       Студентам вищих навчальних закладів, при умові пред’явлення оригіналу студентського квитка.

6.5.3.       Під час проведення рекламних заходів. В такому випадку видача бонусних Карток без здійснення мінімальної одноразової покупки на визначену в п.6.1. Правил суму, регламентується окремим наказом Організатора.

6.6.   Особа, яка є держателем дисконтної картки ТОВ «ТС ОБЖОРА», має змогу обміняти її на бонусну Картку та автоматично стати учасником бонусної Програми на наступних умовах:

6.6.1.       Держателі 1% дисконтних карток при обміні отримують бонусну Картку та 100 (сто) Бонусів на Рахунок.

6.6.2.       Держателі 2% дисконтних карток при обміні отримують бонусну Картку та 200 (двісті) Бонусів на Рахунок.

6.6.3.       Держателі 3%, 5% та 7% дисконтних карток при обміні отримують бонусну Картку та 1000 (одна тисяча) Бонусів на Рахунок.

6.6.4.       При обміні дисконтних карток на бонусні після 31 березня 2012 року одноразовий перехідний бонус, визначений п.п.6.5.1.-6.5.3, не надається.

 

7.       НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ

7.1.   Нарахування Учасникам Бонусів проводиться протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після здійснення ними покупки товарів в Точках продажу Організатора впродовж строку дії Програми, при оплаті готівкою, безготівковими коштами за допомогою банк i вських карток , при умові пред’явлення Учасниками перед оплатою товару бонусних Карток за наявності технічної можливості Організатора.

7.2.   Бонуси нараховуються на Рахунок Учасника в еквіваленті до гривні згідно наступного алгоритму:

7.2.1.       За кожну витрачену 1 (одну) гривню в чеку Учасник отримує  1 (один) Бонус.

7.2.2         Копійки в складі суми покупки в чеку округляються згідно правила: від 0,01 грн до 0,49 грн дорівнює 0 (нуль) Бонусів; від 0,50 грн до 0,99 грн дорівнює 1 (один) Бонус.

7.2.3         Отриманий Бонус зараховуються на Рахунок Учасника у гривні згідно формули: 1 (один) Бонус = 0,01 грн.

7.3.   Нараховані Бонуси стають активними до використання протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після здійснення Учасником відповідної покупки.

7.4.   Бонуси не нараховуються при здійсненні Учасниками поповнення мобільного телефону, Інтернет провайдерів, оплати комунальних та інших платежів за допомогою терміналів миттєвих платежів. 

7.5.   У випадку повернення ранiше  придбаних товарiв, за яким було проведено нарахування Бонусів, представник Організатора:

7.5.1.       Повертає нараховані бонуси на бонусний рахунок Учасника;

7.5.2.       Повертає Учаснику грошові кошти, сплачені ним при покупці відповідного товару в розмірі, визначеному у чеку.

 

8.       ВИКОРИСТАННЯ БОНУСІВ

8.1.   Під час розрахунку за товар у Точках продажу Організатора Учасник має змогу використати накопичені Бонуси у якості Знижки, розмір якої  дорівнює сумі, накопиченій на бонусному Рахунку Учасника, відповідно до п.7.2 цих Правил, окрім випадків, передбачених п.п.8.3., 8.4. та з урахуванням п.8.2. дійсних Правил. Про бажання використати Бонуси Учасник завчасно повідомляє касира під час розрахунку за товар.

8.2.   У випадку використання накопичених Бонусів, з бонусного Рахунку Учасника автоматично списується максимально можлива сума Знижки, в межах вартості товару.  Проте у будь-якому разі після використання Бонусів, вартість товару не може бути меншою ніж 0,01 грн. з ПДВ.

8.3.   Бонуси не використовуються під час здійснення Учасниками поповнення рахунку мобільного телефону, Інтернет провайдерів, оплати комунальних та інших платежів за допомогою  терміналів миттєвих платежів.

8.4.   У випадку якщо Знижка внаслідок використання Бонусів застосовується  до товарів, мінімальна відпускна ціна яких регулюється чинним законодавством України, вона (Знижка) не може зменшити відпускну вартість таких товарів менш ніж встановлені мінімальні ціни.

8.5.   Нараховані Бонуси доступні до використання протягом  365 (триста шістдесят п’ять) календарних днів від дати їх зарахування на бонусний Рахунок. Невикористані Бонуси автоматично анулюються з бонусного Рахунку на 366 (триста шістдесят шостий) календарний день від дати нарахування відповідних Бонусів.

8.6.   Бонуси не є  і не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінним папером.

8.7.   Накопичені Бонуси не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і видані Учаснику  готівковими коштами.

 

9.       БАЛАНС БОНУСНОГО РАХУНКУ

9.1. Інформація про Баланс бонусного рахунку (суму нарахованих Бонусів, суму витрачених Бонусів, залишок Бонусів на Рахунку станом на 01.00 годину поточного дня) зазначається в товарному чеку при здійсненні Учасником покупки товарів за допомогою бонусної Картки.

 

10.          ВІДНОВЛЕННЯ КАРТКИ

10.1.         У випадку втрати або пошкодження бонусної Картки Учасник повинен звернутися до найближчої Точки продажу Організатора із відповідною заявою про відновлення Картки. Обов'язковою умовою подання заяви про відновлення картки та отримання нової Картки є пред’явлення одного із оригіналів документів, що посвідчує особу Учасника, а саме: паспорт громадянина України, закордонний парспорт, водійські права, пенсійне посвідчення.

10.2.         При відновленні Картки Учасника інформація стосовно накопичених Бонусів зберігається.